HUNGARY (HUNGARIAN)
Válassza ki az országot

Ugrás a Tartalomhoz »


Introduction

Ezek a felhasználási feltételek, a szállítási kikötésekkel és feltételekkel együtt (Feltételek) a www.breville.co.uk (Honlap) feltételei. A Honlap üzemeltetője a Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited (mi, minket és miénk). Angliában bejegyzett korlátolt felelősségű társaság vagyunk. Cégjegyzékszámunk: 00713656 és bejegyzett székhelyünk: Vine Mill, Middleton Road, Royton, OL2 5LN. Közösségi adószámunk: GB911409944.

Az e Honlapon ajánlott bármilyen termék (Termékek) Ön általi megvásárlására a jelen Feltételek érvényesek, és bármelyik termék megrendelése esetén Ön kötelezettséget vállal arra, hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Javasoljuk, hogy - későbbi hivatkozási alapként - nyomtassa ki a jelen Feltételeket. Az Ön által e Honlapon megadott személyes adatainak felhasználására a személyes adatok védelméről szóló irányelv érvényes.

Fenntartjuk magunknak e Feltételek időnkénti változtatási jogát, oly módon, hogy azokat a Honlapon módosítjuk, azonban az ilyen módosítások semelyike sem fogja befolyásolni az Ön által részünkre már megküldött megrendelését. A jelen Feltételeket utoljára 2011. november 22-én módosítottuk.

Access to the Site

Az Ön felelőssége, hogy gondoskodjék arról, hogy számítógépes rendszere megfeleljen az összes szükséges műszaki előírásnak annak érdekében, hogy a Honlapot elérje és használja, és hogy az a Honlappal összeegyeztethető legyen.

A Honlap bizonyos tulajdonságainak, részeinek, vagy tartalmának vagy a teljes Honlapnak az elérhetőségét időnként korlátozhatjuk a nálunk regisztrált felhasználókra. Önnek kell biztosítania, hogy az Ön által megadott bármilyen regisztrációs adat pontos legyen. Ha Ön a biztonsági eljárásaink részeként egy bejelentkezési azonosítót választ vagy kap (pl. felhasználónevet, jelszót vagy bármilyen egyéb azonosítót), az ilyen adatokat titkosan kell kezelnie, és tilos bárki másnak átadnia. Ön felelős az Ön bejelentkezési azonosítójával végzett mindennemű tevékenységért, és haladéktalanul köteles értesíteni minket bármilyen jogellenes felhasználásról, vagy a biztonság egyéb olyan megsértéséről, amelyről Ön tudomást szerez. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy az Ön bejelentkezési azonosítóját bármikor érvénytelenítsük, ha véleményünk szerint Ön nem teljesítette a jelen kikötések és feltételek bármelyik rendelkezését, vagy ha az Ön által a felhasználói regisztrálása céljából megadott bármilyen adat hamisnak bizonyul.

Nem tudjuk szavatolni a Honlap folyamatos, megszakítások nélküli vagy hibamentes működőképességét. Lehetnek időszakok, amikor Honlap bizonyos tulajdonságai, részei, vagy tartalma vagy a teljes Honlap (akár tervezett, akár váratlan módon) elérhetetlenné válik, vagy módosítjuk, felfüggesztjük vagy visszavonjuk azokat, a saját megítélésünk szerint, az Ön értesítése nélkül. Ön elfogadja, hogy sem Ön, sem semmilyen harmadik fél felé nem vagyunk felelősek a Honlap bármilyen elérhetetlenségéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért, vagy a Honlap bármilyen tulajdonságáért, részéért vagy tartalmáért.

> Ugrás a lap tetejére

What you are allowed to do

Ön a Honlapot kizárólag nem kereskedelmi célra, és csak a jelen Feltételeknek megfelelően használhatja. Ön a Honlapról letölthet tartalmat és megjelenítheti azt számítógépes képernyőn, egyedi oldalakat kinyomtathat vagy másolhat, a következő szakasznak megfelelően, és ezeket az oldalakat elektronikus formában tárolhatja. További feltételek lehetnek érvényesek a Honlap bizonyos tulajdonságaira, részeire, vagy tartalmára, és adott esetben a szóban forgó tulajdonságok, részek, vagy tartalom Ön általi hozzáférését megelőzően meg fognak jelenni.

> Ugrás a lap tetejére

What you are not allowed to do

Kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott mértékig, Ön nem jogosult a következők megtételére:

  • a Honlap oldalainak tárolására szerveren vagy más hálózathoz csatlakoztatott egyéb tároló eszközön, vagy elektronikus adatbázis létrehozására oly módon, hogy a Honlap összes oldalát következetesen letölti és tárolja;
  • a Honlap bármilyen tartalmának az eltávolítására, vagy megváltoztatására, vagy a Honlap biztonságának megkerülésére, vagy megzavarására, vagy a Honlap, vagy azon szerverek megfelelő működésének a megzavarására, amelyeken a Honlap tárhelye található; vagy
  • a Honlaphoz bármilyen más honlapról linkek létrehozására, előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül.

Ön a Honlapot, és a Honlapon elérhető bármilyen dolgot kizárólag törvényes célokra használhatja fel (az összes hatályos törvény és előírás betartásával), felelősen, és nem olyan módon, amely károsíthatja nevünket, vagy jó hírnevünket, vagy bármelyik társult vállalatunk nevét vagy jó hírnevét.

A jelen Feltételek alapján megadott minden jog haladéktalanul megszűnik abban az esetben, ha Ön azok bármelyikét megszegi.

> Ugrás a lap tetejére

Intellectual property rights

A Honlap bármelyik tartalmában (szövegeket, grafikonokat, szoftvert, fényképeket és más képeket, videókat, hangokat, kereskedelmi védjegyeket és logókat is beleértve) meglévő mindenfajta szellemi tulajdonjog a mi tulajdonunk, és/vagy az engedélyezőnk tulajdona. Hacsak a jelen Feltételek kifejezetten nem írják elő, a jelen Feltételekben szereplő semmilyen kikötés semmilyen joggal sem ruházza fel Önt a tulajdonunkat, vagy az engedélyezőink tulajdonát képező semmilyen szellemi tulajdonjog tekintetétben, és Ön tudomásul veszi, hogy Ön semmilyen tulajdonjogot nem szerez azzal, ha a Honlapról tartalmat tölt le. Ha Ön a Honlapról oldalakat nyomtat ki, másol, vagy tárol (kizárólag a jelen kikötések és feltételek által engedélyezett módon), Ön köteles biztosítani, hogy az eredeti tartalomban található bármilyen szerzői jogra, védjegyre, vagy más szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést is megjelenítsen.

> Ugrás a lap tetejére

Content

A Honlap formáját és tartalmát időről időre megváltozathatjuk. Ön elfogadja, hogy a Honlap Ön általi használata „ahogyan van" és „ahogyan rendelkezésre áll" alapon, és az Ön kizárólagos kockázatára történik.

Habár igyekszünk biztosítani azt, hogy a Honlapon található mindenfajta adat helytálló legyen, az adatoknak nem célja, hogy olyan hatósági, vagy tanácsadási rangra emelkedjen, amelyre támaszkodni lehetne. Bármilyen ilyen jellegű információval kapcsolatos tevékenység elvégzése előtt nálunk, vagy a vonatkozó adatforrásnál azokat ellenőriznie kell.

Kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten másképpen meghatározott mértékig, a Honlap bármilyen tartalmának a pontosságáért, teljességéért, érvényességéért, helytállóságáért, megbízhatóságáért, épségéért, minőségéért, az adott célra való alkalmasságáért vagy eredetiségéért nem vállalunk vagy adunk nyilatkozatot, vagy szavatosságot, és, a törvények által megengedett teljes mértékben, mindenfajta beleérthető szavatosságot, feltételt, vagy bármilyenfajta egyéb feltételt ez úton kizárunk. A törvények által megengedett teljes mértékben, semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen olyan veszteségért, vagy semmilyenfajta kárért, amely azért merül fel, mert Ön, vagy bárki más a Honlapot használja, vagy tartalmának bármelyik részére hagyatkozik.

Nem tudjuk, és nem áll szándékunkban szavatolni, hogy a Honlap bármilyen tartalma vírusmentes, és/vagy fertőző, vagy káros elemeket tartalmazó egyéb kódoktól mentes legyen. Ön felelős a megfelelő számítástechnikai biztonsági védőelemek érvényesítéséért (víruskeresőket és egyéb biztonsági ellenőrzéseket is beleértve), a tartalom biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó bármilyen egyedi követelmény teljesítése érdekében.

> Ugrás a lap tetejére

Your personal information

Az Ön által az e Honlapon keresztül adott személyes adatainak a felhasználására a személyes adatok védelméről szóló irányelvünk érvényes.

> Ugrás a lap tetejére

A Honlap időnként külső honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. Az ezekre a honlapokra mutató hivatkozásokat azért helyeztük el, hogy az Ön számára olyan adatokhoz és szolgáltatásokhoz biztosítsunk elérést, amelyeket Ön hasznosnak, vagy érdekesnek találhat. Nem vagyunk felelősek az említett honlapok tartalmáért, vagy az általuk biztosított semmilyen egyéb dologért, és nem szavatoljuk a folyamatos rendelkezésre állásukat. A tény, hogy külső honlapokra mutató hivatkozásokat jelenítünk meg, nem von maga után az üzemeltetőikre vonatkozó semmilyen ajánlást vagy társulást velük.

> Ugrás a lap tetejére

Product information

Jóllehet megfelelő lépéseket tettünk a Termékek lehető legpontosabb bemutatására a Honlapon található fényképeken és egyéb képeken keresztül, az Ön által a képernyőn látott részletek (pl. színek, formák és textúra stb.) az Ön képernyőjétől függnek, így nem adhatnak élethű képet a Termék tényleges részletes adatairól, amikor Ön azokat átveszi.

> Ugrás a lap tetejére

Events outside our control

Nem vállalunk kötelezettséget vagy felelősséget egy bármilyen Szerződés, vagy a jelen Feltételek teljesítésének bármilyen elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet az ésszerű hatáskörünkön kívül eső események okoznak.

Bármilyen Szerződés szerinti teljesítésünk felfüggesztettnek tekintendő addig az ideig, amíg az ilyen esemény folyamatban van, és a teljesítési határidőt meghosszabbítjuk az említett időtartammal. Minden ésszerű, tőlünk telhető erőfeszítést megteszünk a szóban forgó esemény lezárására, vagy olyan megoldás megtalálására, amellyel a Szerződés szerinti kötelességeink ennek ellenére teljesíthetők.

> Ugrás a lap tetejére

Our liability

A jelen kikötések és feltételek egyetlen pontja sem korlátozhatja, vagy zárhatja ki az Ön felé fennálló felelősségünket:

  • a mi hanyagságunk által okozott halálesetért vagy testi sérülésért;
  • szándékos megtévesztésért;
  • az 1979. évi Javak értékesítéséről szóló törvény 12. szakaszában, vagy az 1982. évi Javak szállításáról és szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 2. szakaszában leírt bármilyen kötelezettség megszegéséért;
  • az 1987. évi Fogyasztóvédelmi törvény I. része szerint; vagy
  • bármilyen egyéb kötelezettségért, amely Anglia törvényei szerint nem korlátozható vagy zárható ki.

A fentiek alapján, semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget olyan üzleti veszteségekért, és semmilyen olyan kötelezettségért, amellyel tartozunk azokért a veszteségekért, amelyeket Ön bármilyen szerződés miatt szenved el, amely nem haladhatja meg a szóban forgó Termékek vételárát, és szigorúan olyan veszteségekre korlátozódik, amelyek ésszerűen előre láthatók voltak. A veszteségek akkor láthatók előre, ha azokat Ön és mi az Ön megrendelésének hozzánk érkezésének időpontjában megállapíthattuk.

Nem vállalunk kötelezettséget vagy felelősséget egy bármilyen Szerződés, vagy a jelen Feltételek teljesítésének a bármilyen elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet az ésszerű hatáskörünkön kívül eső események okoznak.

> Ugrás a lap tetejére

General

Ön bármilyen Szerződés szerinti egyetlen jogát, vagy kötelességét sem idegenítheti el, sem nem engedményezheti.
Az Önnek adott mindenfajta értesítésünket írásban kell megtennünk a jelen Feltételek végén meghatározott címre. Akár e-mail-ben, akár azon a postai címen értesíthetjük Önt, amelyet rendeléskor ad meg részünkre.
Ha bármelyik jogunk érvényesítését elmulasztjuk Önnel szemben, az nem eredményezi a szóban forgó jogról való lemondást.
Ha a jelen Feltételek bármelyikét érvényesíthetetlennek találják, az összes többi rendelkezés változatlanul megmarad.
A jelen Feltételek kizárólag kifejezett írásbeli jóváhagyásunkkal módosíthatók.
A jelen Feltételek és a bennük kifejezetten hivatkozott bármilyen dokumentum bármilyen Szerződés tárgyával kapcsolatosan a teljes megállapodást alkotja közöttünk. Szerződések kizárólag angol nyelven köthetők.
A jelen Feltételekre Anglia törvényei az irányadók, és Ön megállapodik, hogy a Feltételekre, vagy bármilyen Szerződésre vonatkozóan közöttünk felmerülő bármilyen jogvita esetében kizárólag Anglia bíróságai illetékesek.

> Ugrás a lap tetejére